ਅੱਜ  ਦੁਨੀਆਂ  ਦੀ  ਸਬ  ਤੋਂ  ਚੰਗੀ  ਪੜ੍ਹਾਈ  ਅਮਰੀਕਾ  ਵਿਚ  ਹੈ  |

vinay-hari-usa-visa-cut

ਅਮਰੀਕਾ  ਦਾ  ਵੀਜ਼ਾ  ਲੱਗਣਾ  ਬਹੁਤ  ਸੌਖਾ  ਹੈ  | ਹੁਣ  ਤੁਹਾਨੂੰ  ਡਰਣ ਦੀ  ਕੋਈ  ਲੋਡ  ਨਹੀਂ , ਆ  ਤਿੰਨ  ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ  ਧਿਆਨ  ਰੱਖੋ

 1. ਸਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ , ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖੋ
 2. ਦੂਜਾ , ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਪੈਸੇ  ਰੱਖੋ
 3. ਤੇ ਤੀਜਾ , ਜਿਸ ਵਿਚ  ਪੜ੍ਹਾਈ  ਕੀਤੀ  ਹੈ  ਉਹਨੂੰ ਹੀ  ਅੱਗੇ  ਪੜ੍ਹਨ  ਲਈ  ਕੋਸ਼ਿਸ਼  ਕਰੋ

vinayhari-office-1

ਯਾਦ  ਰੱਖੋ , ਅੱਜ  ਤਰੱਕੀ  ਕਰਨ  ਦੀ  ਸਬ ਤੋਂ  ਵੱਧੀਆ  ਰਾਹ  ਅਮਰੀਕਾ  ਵਿਚ  ਹੈ  |

ਅਮਰੀਕਾ  ਵਿਚ  ਪੜ੍ਹਾਈ  ਕਰਨ  ਜਾਣ  ਲਈ  ਜਰੂਰੀ  ਹੈ  ਕਿ :

 1. ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਇਕ  ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ  ਵਿਚ  ਹੋਣਾ  ਚਾਹੀਦਾ  ਹੈ
 2. ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਇਕ  ਬੈਚਲਰ  ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ  ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  ਵਿਚ  ਹੋਣਾ  ਚਾਹੀਦਾ  ਹੈ
 3. ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਇਕ  ਚੰਗੀ  ਸਿੱਖਿਆ  ਵਾਸਤੇ  ਹੋਣਾ  ਚਾਹੀਦਾ  ਹੈ

ਤੁਹਾਨੂੰ  ਅਮਰੀਕਾ  ਦੀ  ਐਮਬੈਸੀ  ਨੇ  ਦਾਖਲੇ  ਸਮੇਂ  ਪੁੱਛਣਾ  ਹੈ , ਕਿ  ਤੁਸੀਂ  ਇਹ  ਪੜ੍ਹਾਈ  ਅਮਰੀਕਾ  ਵਿਚ  ਕਿਉਂ ਕਰਨ  ਜਾ  ਰਹੇ  ਹੋ  ? ਸਿਰਫ਼  2 ਮਿੰਟਾਂ  ਦੇ  ਵਿਚ  ਹੀ  ਤੁਹਾਨੂੰ  ਇਸ  ਦਾ  ਜਵਾਬ  ਦੇਣਾ  ਪਵੇਗਾ |

ਵੀਜ਼ਾ  ਅਫਸਰ  ਨੇ  ਇਹ  ਹੀ  ਦੇਖਣਾ  ਹੈ  ਕਿ :

 1. ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ  ਹੋ
 2. ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਚ  ਜ਼ਿਆਦਾ  ਗੈਪ  ਤੇ  ਨਹੀਂ  ਹੇਗਾ
 3. ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ  ਕਰਨ  ਜਾ  ਰਹੇ  ਹੋ  ਉਸ  ਬਾਰੇ  ਤੁਹਾਨੂੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ  ਹੈ  ਜਾਂ  ਨਹੀਂ

ਬਸ , ਇਹ  ਸ਼ਰਤਾਂ  ਪੂਰੀਆਂ  ਹੋਣ  ਦੇ  ਨਾਲ  ਹੀ  ਤੁਹਾਡਾ  ਵੀਜ਼ਾ  ਲੱਗ  ਜਾਏਗਾ  |

vinayhari-usa-bay-ny_ed

 

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ , ਅਸੀਂ  ਤੁਹਾਡਾ  ਵੀਜ਼ਾ  ਫਾਈਲ  ਕਰਵਾਣ  ਵਿਚ  ਮੱਦਦ  ਕਰਾਂਗੇ  ਅਤੇ  ਪੈਸੇ  ਵੀ  ਵੀਜ਼ਾ  ਲੱਗਣ  ਦੇ  ਬਾਅਦ  ਲਾਵਾਂਗੇ

ਤੁਹਾਡਾ  ਵੀ  ਦਾਖ਼ਲਾ  ਹੋ  ਸਕਦਾ  ਹੈ :

 1. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ 5.5 ਬੈਂਡ  ਹੋਣ
 2. ਇਕ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ  ਪੈਸੇ  ਵੀ  ਚਲ  ਜਾਣਗੇ
 3. 4-5 ਸਾਲ ਗੈਪ ਦੇ   ਕੇਸ  ਵੀ  ਚਲ  ਸਕਦੇ  ਨੇ
 4. ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਹੋਣ  ਤਾਂ  ਵੀ  ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲ  ਹੋ  ਸਕਦਾ  ਹੈ

ਜਿੰਨਾ  ਦਾ  ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਰ  ਕਿਤੋਂ  ਕਈ  ਵਾਰ  ਫਾਈਲ  ਕਰਨ  ਤੋਂ  ਬਾਅਦ  ਵੀ  ਨਹੀਂ  ਲੱਗਾ  ਉਹ  ਵੀ  ਸਾਨੂੰ  ਆ  ਕੇ  ਜਰੂਰ  ਮਿਲਣ

vinayhari-session2

ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ  ਨਿਰਾਸ਼  ਹੋਣ  ਲਈ  ਨਹੀਂ  ਬਣੀ  | ਜ਼ਿੰਦਗੀ  ਬਣੀ  ਹੈ  ਹੋਂਸਲਾ  ਰੱਖਣ  ਲਈ  | ਜ਼ਿੰਦਗੀ  ਬਣੀ  ਹੈ  ਤਰੱਕੀ  ਕਰਨ  ਲਈ  | ਜ਼ਿੰਦਗੀ  ਬਣੀ  ਹੈ  ਪੈਸੇ  ਕਮਾ  ਕੇ , ਘਰ  ਬਣਾ  ਕੇ , ਖੁਸ਼ੀਆਂ  ਵਧਾਉਣ  ਲਈ  |

ਤੇ  ਜਿਹੜੀ  ਜ਼ਿੰਦਗੀ  ਤੁਸੀ  ਅਮਰੀਕਾ  ਵਿਚ  ਬਣਾ  ਸਕਦੇ  ਹੋ  ਉਹ  ਹੋਰ  ਕਿਤੇ  ਵੀ  ਨਹੀਂ  ਬਣਾ  ਸਕਦੇ  |

ਜੇਕਰ  ਤੁਸੀਂ  ਅਪਣੇ  ਅਮਰੀਕਾ  ਦੇ  ਸੁਪਨੇ  ਪੂਰੇ  ਕਰਨਾ  ਚਾਹੁੰਦੇ  ਹੋ  ਤੇ  ਸਾਡੇ  ਕੋਲ  ਆਓ , ਅੱਸੀ  ਤੁਹਾਡਾ  ਵੀਜ਼ਾ  ਫਾਈਲ  ਕਰਾ  ਕੇ  ਦਵਾਂਗੇ , ਤੇ  ਪੈਸੇ  ਵੀਜ਼ਾ  ਲੱਗਣ  ਦੇ  ਬਾਦ  ਹੀ  ਲਵਾਂਗੇ  |

 

Best USA Student Visa – Vinay Hari

For any further help regarding filing your case for USA VISA:

Book Online Appointment

+91-73075-30886

Live Chat

logo-available_on_the_app_storelogo-_android-_google-_play-_store-_app-_internal-001